Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: Projekt Hitecarlo → Cíle a aktivity projektu
iduzel: 14676
idvazba: 17824
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 15:12:41
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 14676
idvazba: 17824
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'hitecarlo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/cile'
iduzel: 14676
path: 8549/14346/14348/14367/14676
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Cíle a aktivity projektu

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je přispět k průzkumu možností uplatnění CCS v podmínkách České republiky.V souladu s požadavky Evropské Komise a SET-Planu (Evropský Strategický plán pro energetické technologie) je konkrétním cílem projektu výzkum a ověření technologií záchytu CO2 pomocí vysokoteplotní karbonátové smyčky v laboratorních podmínkách a příprava podkladů pro stavbu pilotního zařízení pracujícího na tomto principu. Současně si projekt klade za cíl přispět k vytvoření znalostní a personální základny pro řešení problematiky CCS v České republice a pomoci ke zvýšení informovanosti laické veřejnosti o problematice zachycování a ukládání CO2.

Schématické znázornění procesu vysokoteplotní karbonátové smyčky Schématické znázornění procesu vysokoteplotní karbonátové smyčky

 

Aktivity projektu

A - Management projektu

 1. Odborné řízení, koordinace a kontrola řešení projektu
 2. Administrativní zajišťování projektu
 3. Finační řízení projektu
 4. Závěrečná zpráva za projekt

B - Analýza stavu výzkumu a vývoje metod a technologie záchytu CO2 vysokoteplotní sorpcí ve světě.

 1. Specifikace hlavních nedořešených problémů záchytu CO2 ze spalin procesem vysokoteplotní sorpce.
 2. Výběr, vymezení a zdůvodnění problémů pro řešení v rámci projektu. Upřesnění věcné náplně projektu a dílčích cílů řešení projektu.

C - Experimentální výzkum karbonátové smyčky a vhodných sorbentů s modelovým plynem v laboratorních podmínkách.

 1. Testování různých druhů vápenců z pohledu možného použití ve vysokoteplotní karbonátové smyčce. Bude vyšetřována minimální teplota rozkladu na CaO, změna povrchu CaO s teplotou (sintrace CaO) a reaktivita CaO s CO2 za různých teplot.
 2. Výběr optimálních vápenců pro další testování v laboratorním zařízení představujícím vysokoteplotní karbonátovou smyčku, stanovení optimálních pracovních podmínek vysokoteplotní karbonátové smyčky.
 3. Návrh a sestavení fluidní laboratorní aparatury modelující vysokoteplotní karbonátovou smyčku pracující s modelovým plynem N2 + CO2.
 4. Ověření činnosti laboratorní aparatury. Testování vybraných adsorbentů.
 5. Vyhodnocení výsledků testů a stanovení optimálních pracovních parametrů pro vysokoteplotní karbonátovou smyčku.
 6. Předběžný odhad ekonomie karbonátové smyčky.

D - Koncepce pilotního zařízení pro výzkum záchytu CO2 vysokoteplotní sorpcí s využitím karbonátové smyčky v poloprovozních podmínkách.

 1. Výzkum a výběr koncepce energetické části pilotního zařízení pro výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky. Specifikace vstupních podmínek a parametrů pro navazující adsorpčně –desorpční proces.
 2. Výzkum a vývoj koncepce pilotního systému pro realizaci adsoropčně-desorpčního procesu karbonátové smyčky pro vysokoteplotní sorpci CO2 ze spalin. Předběžné principiální schéma adsorpčně-desorpčního systému, předběžné návrhy hlavních a pomocných komponent. Základní dimenzování systému, předběžné chemické a a teplotechnické výpočty ve vazbě na energetický zdroj.
 3. Podrobné výpočty systému. Návrhy výpočtových modelů a vlastní výpočty. Výpočty základního chemismu celého systému vysokoteplotní sorpce, porovnání analytických výsledků s laboratorními testy (aktivita C), fyzikálně technické a teplotechnické výpočty, bilanční výpočty hmotnostních a energetických toků pracovních a pomocných medií.
 4. Matematický model fluidního systému vysokoteplotní sorpce. Vývoj výpočtového modelu cirkulujícího fluidního lože vysokoteplotní sorpce vč. ověření laboratorními experimenty. výpočty fluidního systému se zohledněním různých fyzikálněchemických charakteristik vybraných sorbentů.
 5. Na základě detailních výpočtů upřesnění parametrů sorpčních procesů a koncepčního návrhu pilotního systému.
 6. Návrh měřených veličin, způsobu měření a způsobu vyhodnocování a vizualizace.
 7. Návrh řízení a bezpečného provozu pilotního zařízení.

E - Výchozí dokumentace pro výrobu a výstavbu pilotního zařízení pro výzkum záchytu CO2

 1. Zpracování projektové a konstrukční dokumentace pro výstavbu pilotního zařízení.
 2. Zpracování specifikací pro výběr a nákup komponent komerčního charakteru. Návrh měřících míst a požadavků na vlastnosti snímačů, zpracování specifikací pro nákup.
 3. Zpracování zadávací dokumentace pro rozvaděč řízení a ovládání pilotního zařízení a dokumentace pro propojení s uživatelským rozhraním v PC.
 4. Vývoj řídícího software a software pro vyhodnocování a vizualizaci.
 5. Dokumentace pro montáž a oživení základních funkcí pilotního zařízení.

F - LCA – posouzení životního cyklu a určení uhlíkové stopy procesu vysokoteplotní karbonátové smyčky

 1. Na základě výsledků provozu pilotního zařízení v poloprovozních podmínkách bude určen vhodný charakterizační model hodnocení potenciálních environmentálních dopadů.
 2. Bude realizován sběr inventarizačních dat a ve specializovaném LCA software GaBi (PE International) bude vytvořen funkční dynamický model životního cyklu vysokoteplotní karbonátové smyčky.
 3. S pomocí vytvořeného LCA modelu bude provedena klasifikace a charakterizace potenciálních environmentálních dopadů provozu karbonátové smyčky.
 4. Bude určena úplná uhlíková stopa GWP provozu karbonátové smyčky.
 5.  Budou vytvořeny strukturalizační tabulky modelu LCA, pomocí kterých bude identifikováno, ve kterých fázích životního cyklu karbonátové smyčky dochází k největším benefitům či dopadům na životní prostředí.
 6. Bude testován vliv proměnných parametrů provozu zařízení na výsledné hodnoty jednotlivých environmentálních dopadů a budou navržena opatření vedoucí k snížení environmentálních dopadů

G - Přehled průmyslových zdrojů produkujících CO2 vhodných pro aplikaci technologie vysokoteplotní karbonátové smyčky

 1. Sběr dat z celostátních databází znečišťovatelů ovzduší a doplnění z informačních zdrojů ČHMÚ.
 2. Rozšíření primární databáze o menší zdroje na regionální úrovni.
 3. Zajištění soupisu technických parametrů pro každý zdroj zařazený do širšího primárně vytvořeného přehledu. Sledovány zejména parametry: geografická poloha, stáří technologie a její životnost, prostorová dispozice, výrobní technologie.
 4. Vyjmutí zdrojů, zjevně nesplňujících kritéria aplikovatelnosti karbonátové smyčky, z primárního přehledu.
 5. Prověření vytipovaných zdrojů terénním šetřením (in situ).
 6. Individuální ohodnocení všech zdrojů, zařazených v užším přehledu, a to na základě definovaného souboru kritérií.
 7. Vytvoření finální databáze zdrojů, vhodných pro aplikaci karbonátové smyčky.

H - Materiálový výzkum pro konstrukční materiály použitelné ke stavbě technologie vysokoteplotní karbonátové smyčky

 1. Návrh experimentálního zařízení s ohledem na požadavky na testy vysokoteplotní koroze materiálů v plynné atmosféře typické pro vysokoteplotní karbonátovou smyčku.
 2. Identifikace komponent zařízení a jejich pořízení.
 3. Výstavba a ověření funkčnosti zařízení, příprava zařízení pro provedení prvního korozního testu zahrnující mimo jiné zajištění všech potřebných materiálů a médií.
 4. Identifikace konstrukčních materiálů použitelných pro výstavbu vysokoteplotní karbonátové smyčky, zjištění dostupnosti vybraných materiálů, pořízení vybraných materiálů pro výrobu vzorků.
 5. Návrh metodiky testování materiálů, výroba odpovídajících vzorků s ohledem na tuto metodiku a potřebných držáků vzorků pro uložení při korozním testu.
 6. Provedení prvního korozního testu v prostředí typickém pro vysokoteplotní karbonátovou smyčku, vyhodnocení korozního napadení testovaných vzorků.
Aktualizováno: 22.11.2015 16:08, Autor: Ondřej Lanč

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi